? Android-Uygulama.Com - Android Uygulama Geli?tirme Taleplerinizi ?letece?iniz Adres


ANLIK B?LD?R?M G?NDER?M? NED?R?

Android uygulaman?z? telefon ya da tabletlerine indirmi? olan kullan?c?lar?n?za, istedi?iniz anda bildirim g?ndermenizi sa?layan ?zelliktir. G?nderdi?iniz bildirimler, o anda uygulaman?z kullan?c?n?n cihaz?nda a??k durumda olmasa bile, ekran?n en üst k?sm?nda bir mesaj olarak kullan?c?ya bildirilir. Mesaj? t?klayan kullan?c?, uygulaman?z i?indeki ya da d???ndaki belirleyece?iniz adrese y?nlendirilir. Yani uygulaman?z? yüklemi? olan kullan?c?lar? aktif hale getirmekte kullanaca??n?z en ?nemli ara?t?r.

HABER S?TELER? ve YEREL MEDYA ??ZüMüMüZ:

Anl?k bildirim g?nderimlerini büyük medya kurulu?lar?n?n baz?lar? ?ok etkin bir bi?imde kullanmaktalar. Henüz ulusal medya da dahil olmak üzere, Türkiye'deki uygulamalar?n ?ok az?nda kullan?lmakta olan anl?k bildirim g?nderimi ?zelli?i, herhangi bir bas?n yay?n kurulu?unun mobil uygulamas?nda olmazsa olmaz bir ?zelliktir. E?er henüz bir Android uygulaman?z yoksa bu ??zümümüz sayesinde kullan?c?lar?n?za son dakika geli?melerini, sitenizde yay?nlad???n?z makalelerinizi, b?lgenizdeki haberleri en etkin bi?imde duyurabileceksiniz ve uygulaman?z? kullan?c?larla sizin aran?zda ?ok daha etkili bir k?prü haline getirebileceksiniz.

Bildirim g?nderimlerinizi y?netmek son derece kolay. Sizin i?in haz?rlayaca??m?z Android uygulama i?erisine entegre edece?imiz ?zellik sayesinde; bilgisayar?n?zdan ya da cep telefonunuzdan kullan?c? ad? ve ?ifreniz ile giri? yapaca??n?z bir web panelini kullanarak, diledi?iniz anda uygulamay? yüklemi? olan kullan?c?lar?n?za bildirim g?nderebileceksiniz. üstelik g?nderdi?iniz bu bildirimlerin ka? ki?iye ba?ar?yla ula?t???n? da g?rebileceksiniz.

?rne?in ?zlanda'y? 89. dakikada att???m?z golle yenerek, 2016 Avrupa ?ampiyonas?'na direkt olarak kat?lmaya hak kazand???m?z haberi ile ilgili olarak g?nderece?iniz bildirimde; sol tarafta logonuz yer alacak, haberle ilgili bir ba?l?k ve ?zet bir i?erik girerek bildirimi g?ndereceksiniz. Dilerseniz bildirim ?rne?i g?rselini t?klayarak da inceleyebilirsiniz. E?er uygulaman?z? o anda 1000 kullan?c? yüklemi?se bu mesaj e?zamanl? olarak 1000 kullan?c?n?n telefonuna bildirim olarak gidecek. Bildirimi t?klayan kullan?c?lar?n ekran?nda; o anda sizin uygulaman?z cihaz i?erisinde a??k durumda olmasa bile, sizin uygulaman?z a??lacak ve haberle ilgili olarak girmi? oldu?unuz i?erik g?rüntülenecek.

Sitenizde yay?nlad???n?z her makale i?in olmasa bile, kullan?c?lar?n?z?n ilgisini ?ekece?ini dü?ündü?ünüz makaleler i?in de yine tek yapman?z gereken bildirim g?ndermek olacak. Bildirimi t?klayan kullan?c?, uygulaman?z i?erisinde ilgili makaleyi a?acak ve okuyacak.

MAL?YET? NED?R?

Android uygulama maliyetleri genellikle yüksektir. Bunun sebebi hem geli?tirici say?s?n?n daha az olmas?ndan; hem de ?ok ?e?itli ekran boyutuna, uygulama sürümüne (2.3 Gingerbread, 3.0 Honeycomb, 4.0 Ice Cream Sandwich ...., 6.0 Marshmallow gibi), haf?za kapasitesine, i?lemciye sahip cihazda ayn? performansta ?al??mas? beklenen Android uygulamalar?n geli?tirme a?amas?nda ?ok say?da ayr?nt?n?n da ??zülmesi i?lerini i?inde bar?nd?ran detayl? bir süre?ten ge?erek ortaya ??kart?labilmelerinden ileri gelir. S?f?rdan bir Android uygulama yazmayaca??z. Var olan web sitenizi kullanarak, tarif etti?imiz bildirim g?nderebilme ?zelli?ine sahip bir Android uygulama yazaca??z.

E?er mobil uyumlu bir web sitesine sahipseniz, i?erisine anl?k bildirim g?nderim ?zelli?i ekleyece?imiz Android uygulaman?n fiyat? 1500 TL'dir. Uygulamay? kendi hesab?n?zda yay?nlayabilmek i?in de Google bir defaya mahsus olarak 25 Dolar hesap a??l?? bedeli talep etmektedir. Android uygulaman?z? yay?nlayaca??n?z hesab?n a??l??? olduk?a kolay ve pratiktir. Bu a?amada da size yard?mc? olaca??z.

1500 TL + 25 DOLAR

Android uygulaman?z?n sipari?ini vermek ya da daha detayl? bilgi almak isterseniz ileti?im formumuzu kullanarak bize ula?abilirsiniz

ANLIK B?LD?R?MLER NEDEN ?NEML??

Anl?k bildirim g?nderimlerinin en büyük avantaj?, uygulaman?z?n kullan?m oran?n? ?ok büyük oranda artt?rmalar?d?r. ?ünkü uygulaman?z? indirmi? olan kullan?c?lar bir süre sonra uygulaman?z? daha az kullanmaya ba?layabilirler, hatta ?o?u uygulama unutulur ve yüklenmi? oldu?u Android cihaz i?erisinde sessizce bekler. Kullan?c?lar zaman zaman yüklemi? olduklar? uygulamalar? kontrol ederler ve kullanmad?klar?n? silerler. Anl?k bildirim g?nderimleri ise tam olarak bu noktada devreye girerler ve uygulaman?z? kullan?c?lar nezdinde daima canl? tutman?z? sa?larlar. Kullan?c?larla ba?ar?l? bir bi?imde ileti?im kurabilen, bu ili?kiyi canl? tutmay? ba?arabilen uygulamalar yüksek oranda ba?ar? elde ederler. Anl?k bildirim g?nderimlerinizi do?ru bir bi?imde y?netirseniz, uygulaman?z her an yeni ve ?nemli bir geli?meyi payla?abilecek, cihaz i?erisinde kalmay? hak eden bir uygulama olarak de?erlendirilecektir.

Bütün mobil uygulama platformlar?nda sistemi tetikleyen ?arklar, ?ncelikle kullan?c?larla ba?lar. ?rne?in kullan?c?lar uygulaman?z? sevmi?lerse, Google da uygulaman?z? sever ve markette uygulaman?z? daha ?ok ?ne ??kart?r. Google Play Store'da herhangi bir anahtar kelime ile arama yapt???n?zda, listelenecek olan uygulamalar?n s?ras?n? belirleyecek olan kriterlerin i?inde en ?nemlilerinden bir tanesi de; kullan?c?lar?n uygulaman?za d?nüp d?nmedikleridir. Google bir uygulaman?n, ayn? anahtar kelimede rekabet etmekte oldu?u uygulamalara k?yasla daha de?erli olup olmad???na karar verirken; uygulaman?n yüklendikten sonra ka? defa daha kullan?ld???n?, hangi s?kl?kta kullan?lmakta oldu?unu da takip eder.Anl?k bildirimler, kullan?c?lar? ?ok daha s?k aral?klarla uygulaman?z i?erisine ?ekmenizde ba?rolü oynarlar.

SMS g?nderimlerinin izine tabi tutulmas?ndan itibaren anl?k bildirim g?nderimlerinin kullan?mlar?n?n de?eri daha da artm?? durumdad?r. ?ünkü uygulaman?z? yüklemi? olan kullan?c?lar, zaten sizden gelecek h?zl? ve anl?k bildirimler i?in o uygulamay? yüklediler. E?er bildirimlerin s?kl???, kullan?c?y? s?kmayacak düzeyde tutulursa ve optimum bir denge sa?lan?rsa; bu bildirimler uygulaman?z?n kullan?c?larla ba?l?l?k düzeyini ?ok büyük oranda artt?racaklard?r.

K?MLER KULLANMALI?

Kendi uygulamas?n? hedef kitlesindeki kullan?c?lar?n telefonlar?na ya da tabletlerine yükletmeyi ba?arm?? olanlar ilk ad?m? tamamlam??lard?r. Bundan sonra i?in en ?nemli k?sm? ba?lar, uygulamay? yüklemi? olan kullan?c?larla bir ba?l?l?k olu?turulabilecek mi, yoksa uygulama yava? yava? unutulmaya m? ba?layacak? Anl?k bildirimler, kullan?c?lar?yla anl?k olarak ileti?ime ge?mek isteyen herkes i?in ?ok ideal bir ara?t?r. Bu ara?tan etkin bir bi?imde yararlanmas? gereken taraflar? s?ralarken; haber siteleri, yerel ve ulusal tüm medya kurulu?lar?, kamu kurumlar?, belediyeler, mahalli idareler, etkinlik ve organizasyon düzenleyenler, site y?netimleri, kurumsal organizasyonlar gibi ?rnekleri daha da ?o?alt?labilecek ?ok geni? bir yelpazeden bahsetmek mümkündür.

B?LD?R?M G?NDER?MLER? üCRETS?Z M??

Ayl?k olarak 1.000.000 ücretsiz bildirim g?nderebilirsiniz. 1.000.000 rakam?n? ge?mek ?ok kolay mümkün olmayacakt?r. ?ünkü ?rne?in uygulaman?z? yüklemi? 10.000 kullan?c? varsa, bu kullan?c?lara ayl?k 100'er adet ücretsiz bildirim g?nderebilirsiniz anlam?na geliyor. Di?er yandan bu rakama ??kmak i?in de günde ortalama 3'den fazla bildirim g?ndermeniz gerekir ki, bu da kullan?c?lar?n?z i?in ho?lar?na gitmeyecek bir durum olabilir. G?ndermi? oldu?unuz bildirimlerinizin ayl?k 1.000.000 adetlik kotan?z? a??p a?mad???n? y?netici panelinizden diledi?iniz zaman kontrol edebileceksiniz. E?er bu kotay? a?arsan?z da 1.000 adet fazladan bildirim i?in 0,05 Dolar ?demeniz gerekecek. Yani 1 ay i?erisinde, 1.000.000 adet g?nderimden sonra 100.000 adet daha g?nderirseniz dahi 5 Dolar ücret ?deyeceksiniz. Dolay?s?yla ?o?u uygulama sahibi i?in bu anl?k bildirim g?nderim hizmeti ücretsiz olacakt?r.

UYGULAMA GEL??T?RME ???N YAPILACAK ?DEME B?R DEFALIK MI?

Evet. Uygulama geli?tirme i?in sizden talep etti?imiz 1500 TL ücret bir defal?k. Google'?n uygulaman?z? yay?nlayaca??n?z hesab?n a??l??? i?in talep etti?i 25 Dolar tutar?ndaki ücret de bir defal?k. Daha sonra uygulaman?zla ilgili bir de?i?iklik talep etmedi?iniz sürece, Google Play Store var oldu?u sürece yay?nda tutabilirsiniz.

GOOGLE PLAY STORE'DA HESAP A?MAK NEDEN GEREKL??

Google, geli?tirilen uygulamalarla ilgili olarak kullan?c?lardan gelen geri bildirimler, e?er varsa ?ikayetler sonras?nda ?ok h?zl? bir bi?imde harekete ge?mekte ve gerekli g?rürse uygulamay? yay?ndan kald?rma; daha da fazlas?n? gerekli g?rürse uygulamay? yay?nlam?? olan geli?tiricinin hesab?n? kapatma hakk?n? daima sakl? tutmaktad?r. Bu sebeple yazaca??m?z bütün uygulamalar i?in uygulama sahibi ad?na hesap a??lmas? ve uygulaman?n uygulama sahibinin hesab?nda yay?nlanmas? gerekmektedir.

UYGULAMAYI SATIN ALMADAN ?NCE TEST EDEB?L?R M?Y?Z?

Elbette. E?er sizin i?in anl?k bildirim g?nderimi ?zelli?ini destekleyecek bir demo uygulama haz?rlamam?z? isterseniz lütfen bizimle ileti?ime ge?erek bu talebinizi bildirin. Bu uygulamay? test ettikten sonra sat?n alma karar?n?z? da verebilirsiniz. Uygulamay? kendiniz deneyin, e?er memnun kal?rsan?z sat?n al?n.

?NCELED???M?Z DEMODAK? ?ZELL?KLERE ?LAVE YAPAB?L?R M?Y?Z?

?leti?im formumuzu kullanarak ilave taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Ger?ekle?tirmek istedi?iniz senaryoya g?re talebinizle ilgili olarak ayr?ca bir fiyat teklifinde bulunaca??z size.

FARKLI ANDROID UYGULAMA GEL??T?RME TALEPLER?N?Z OLDU?UNDA

Bu sayfada sizlerle payla?t???m?z anl?k bildirim g?nderimi ??zümümüzün d???nda da sizlerden gelecek her türlü uygulama geli?tirme talebini memnuniyetle bekliyoruz. Bunun i?in dilerseniz di?er Android uygulama ??zümlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Android uygulaman?z?n sipari?ini vermek ya da daha detayl? bilgi almak isterseniz ileti?im formumuzu kullanarak bize ula?abilirsiniz