? Android-Uygulama.Com - Android Uygulama Geli?tirme Taleplerinizi ?letece?iniz Adres
"Yükleniyor..."
Android Uygulama

HO?GELD?N?Z

Android uygulama geli?tirilmesi ihtiyac?n?z varsa, do?ru adrestesiniz. Siz hayal etti?iniz Android uygulamay? tarif edin, biz sizin i?in yazal?m.

??ZüMLER

Android Platformu ??zümleri

WEB S?TES? ENTEGRASYONU

Zaten kullanmakta oldu?unuz bir web siteniz mevcut, bunun yerine s?f?rdan bir Android uygulama yazd?rmak istemiyor musunuz? Mevcut web sitenizin Android uygulama olarak ?al??t?r?lmas?n? sa?layal?m. Android Studio'da Java ile yazaca??m?z Native Android uygulama i?erisinde siteniz ?al??s?n, isteyece?iniz ilaveleri yapal?m.

BARKOD ??ZüMLER?

Android cihaz?n kameras? ile okutulacak olan barkod bilgilerini, hali haz?rda web sitenizde kullanmakta oldu?unuz raporlara aktarmak istemez misiniz? Web sitenizi Android uygulama i?erisinde ?al??t?ral?m, kullan?c?lar?n kamera ile okuttuklar? QR kod bilgileri uygulaman?n i?erisinde ?al??makta olan web sayfan?zdaki textbox i?erisine dü?sün.

KONUM B?LG?LER?

Uygulaman?z? kullanmakta olan kullan?c?lar?n hangi i?lemi yapt???nda hangi konumda bulundu?u bilgisine ihtiyac?n?z m? var? Hedef kitlenizin ya da personelinizin konum bilgisini mi takip etmek istiyorsunuz? Do?ru adrestesiniz.

üRüN KATALOGLARI

Mü?terilerinize web sitenizde yer alan ürünlerinizin ne kadar?n? etkin bir bi?imde tan?tabiliyorsunuz? Android uygulama i?erisinde ürünlerinizi g?stermek, pdf dosyalar?n? payla?mak iyi bir ??züm olacakt?r.

üYEL?K Y?NET?M?

Y?netmekte oldu?unuz bir veritaban? m? var, yoksa mü?terilerinizi detayl? olarak takip etmek mi istiyorsunuz? Yeni bir mü?teri takip sistemi kural?m ya da mevcut sisteminizi servisler yoluyla Android platformuna entegre edelim.

PROJE ?STEKLER?N?Z

Proje ?stekleriniz ve Süre?leri

PROJE TALEPLER?N?Z

Android uygulama taleplerinizi bize iletmek i?in lütfen sayfan?n alt?nda yer alan ileti?im formunu kullan?n. Talep etmi? oldu?unuz Android uygulama ile ilgili bize mümkün oldu?unca ?ok detay vermenizi rica ediyoruz. Bu sayede ihtiyac?n?za ili?kin olarak size daha rahat yard?mc? olabiliriz.

Haz?rlayaca??m?z Android uygulamalar, Android Studio üzerinde Java ile yaz?laca??ndan Native uygulamalar teslim alacaks?n?z. Her türlü farkl? ??zünürlükte ve ekran büyüklü?ündeki Android cihazlarla uygulaman?z tam olarak uyumlu ?al??acakt?r ve mükemmel bir g?rünüm yakalayacaks?n?z.

Elimizdeki projelerin yo?unlu?unu da g?z ?nünde bulundurarak talebinizi ne kadar zamanda bitirebilece?imizi, ileti?im bilgilerinizi taraf?m?za iletmenizden itibaren 24 saat i?erisinde size bildirece?iz.

PROJE SüREC?

E?er size bildirece?imiz proje teslim süresi ve fiyat teklifimiz sizin a??n?zdan da uygun g?rülürse, proje ile ilgili ?al??malara ba?lamadan ?nce bir s?zle?me düzenlenecektir.

Bu s?zle?me i?erisinde; bizim size projenin teslimat?na ve i?eri?ine dair taahhütlerimiz, sizin de ?demeyle ilgili taahhütleriniz yer alacakt?r. Bu sayede herkesin menfaatlerini garanti alt?na alaca?? bir ?al??ma ortam? projenin henüz haz?rl?k a?amas?nda kurulmu? olacakt?r.

Android uygulama ?al??mas?na ba?lamadan ?nce proje bedeli olarak mutab?k olaca??m?z ücretin %50'si i?in ba?lang?c?nda, %50'si de Android uygulamay? taraf?n?za teslim etmemizden sonra al?nacakt?r.

?LET???M:

Android uygulama taleplerinizi iletmek i?in, a?a??daki ileti?im formunu kullanabilirsiniz:

Adres

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:12 No:2104 34385 ???L?/?STANBUL

Telefon
+905557158981
E-mail
iletisim (@) android-uygulama.com
Ad Soyad:
Email:
Telefon:
Büt?e:
Firma Ad?:
Web Sitesi:
Konu: Mesaj: